نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترک نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترک

دسته : نمونه سوالات

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 9 KB

تعداد صفحات : 3

بازدیدها : 8152

برچسبها : نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث ماترك

مبلغ : 2500 تومان

خرید این فایل

نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترک

دانلود فایل نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترک

در زیر بخشهایی از متن این فایل آورده شده است، جهت دریافت فایل کامل نمونه قرارداد تقسیم نامه ارث و ماترک می توانید آن را بصورت آنلاین خرید کرده و همان لحظه دانلود نمایید

تقسیم نامه ارث و ماترک

تقسیم کنندگان : (ورثه مرحوم...........متوفی به تاریخ...........) به شرح زیر :

1- آقای........... فرزند آقای........... و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره........... صادره از........... (پدر )

2- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (مادر )

3- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (همسر )

4- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (دختر )

5- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (دختر )

6- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (دختر )

7- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (پسر )

8- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (پسر )

9- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (پسر )

10- آقای........... فرزند آقای...........و نام مادر خانم........... متولد........... دارای شناسنامه...........

شماره...........صادره از........... (پسر )

همه نامبردگان ساکنین تهران به نشانی :

با التفات به گواهی حصر وراثت شماره ........... مورخ ........... صادره از دادگاه حقوقی 2 شعبه تهران و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ........... مورخ ........... صادره از سرممیزی شماره ........... اداره ارث تهران و همگی کما فرض الله .

مورد تقسیم : ما ترک غیر منقول مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر :

1- تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ........... متر مربع دارای پلاک ........... فرعی از ........... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ........... فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی ........... بخش ........... ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ........... مورخ / / صفحه ........... جلد ........... به شماره چاپی ........... صادره به نام مورث مرقوم به انضمام برق شماره پرونده ........... و آب شماره اشتراک ........... و گاز شهری شماره شناسایی ........... منصوبه های در آن .

2-تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ........... متر مربع دارای پلاک ........... فرعی از........... اصلی مفروز واقع در اراضی...........بخش........... ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره........... مورخ ........... صفحه ........... جلد ........... به شماره چاپی...........صادره به نام خانم / آقای ...........:انتقالی مع الواسطه به مورث مزبور طبق سند شماره پرونده و با یک حلقه چاه عمیق آب حفر شده در آن .

...

قدر السهم ناشی از تقسیم

1- تمامت شش دانگ یک قطعه باغ ردیف (2) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً و با چاه عمیق آب حفرش شده در آن و برق منصوبه در آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی مشاعی و باالمناصفه آقای...........(پدر ) و خانم...........(مادر ) مورث مزبور باازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد .

2-تمامت شش دانگیک باب خانه مسکونی ردیف (یک) مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی دختران موصوفه مورث مرقوم ( هر یک نسبت به یک دانگ و نیم مشاع ) ودر سهم اختصاصی بانو........... همسر مرحوم مورث مزبور نسبت به مقدار یک دانگ و نیم مشاع به ازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد .

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

سوالات آیین نامه آزمون راهنمایی و رانندگی(همراه با پاسخ)

سوالات تستی کتاب وصیت نامه امام همراه با پاسخ

مجموعه سوالات امتحان ارشد مدیریت آموزش وبهسازی كاركنان

نمونه سوالات یادگیری الکترونیکی ارشد بهسازی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام