مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد موسسات خرد تامین مالی مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد موسسات خرد تامین مالی

دسته : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 138 KB

تعداد صفحات : 27

بازدیدها : 5

برچسبها : فرهنگ سازمانی عملکرد سازمانی

مبلغ : 65000 تومان

خرید این فایل

مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد موسسات خرد تامین مالی

دانلود ترجمه مقاله فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بررسی و فرضیات ادبیات

فرهنگ و عملکرد سازمانی

روش

نتایج

انواع فرهنگ سازمانی

رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد بازار

رابطه بین فرهنگ سازمانی و نسبت بدهی/سهام

بحث

نتیجه

پیامدهای مطالعه

محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آینده

References

******************

فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مؤسسات خرد تأمین مالی در کنیا، انجام شده است. یک طرح تحقیقی مقطعی توصیفی، پذیرفته شد. داده های ثانویه، از گزارش های سالانه انجمن موسسات خرد تأمین مالی در کنیا و رنکینگ خرد مالی آفریقا، جمع آوری شد. داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه ساخت یافته هدفمند مدیر اجرایی، مدیر منابع انسانی و مدیر بازاریابی، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. تجزیه و تحلیل ما، طایفه (قبیله) و سلسله مراتب را به عنوان گونه شناسی فرهنگی غالب در صنعت خرد، مشخص می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرهنگ سازمانی تأثیر معنی داری بر عملکرد بازار غیر، دارد. علاوه بر این، فرهنگ بازار به طور معکوس با نسبت بدهی/حقوق صاحبان سهام، ارتباط دارد. ما، نتیجه می گیریم که فرهنگ سازمانی منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار در صنایع خرد است. علاوه بر این، نتیجه می گیریم که فرهنگ بازار باعث تقویت استقلال مالی و پایداری در درازمدت می شود.

لغات کلیدی: فرهنگ سازمانی ، عملکرد، چارچوب ارزشهای رقابتی، نسبت بدهی به سهام ، وام خرد

چگونه انواع مختلف فرهنگ سازمانی بر عملکرد بازار و اهرم مالی در صنعت خرد تأثیر می گذارد؟

برای پاسخ به سؤال تحقیق، ما، تأثیر فرهنگ های سازمانی بازار ، ادهوکراسی، قبیله و سلسله مراتب را بر عملکرد، آزمایش می کنیم. بر اساس CVF و ادبیات موجود در مورد این موضوع، ما استدلال می کنیم که فرهنگ های بازار و ادهوکراسی نسبت به تغییرات در محیط خارجی حساس هستند که سازگاری شرکت را با تحولات بازار، تسهیل می بخشد. از اینرو ، ما انتظار داریم که فرهنگ های بازار و ادهوکراسی با عملکرد MFI رابطه مثبت داشته باشند. ما اینچنین عقیده ای را داریم، زیرا فرهنگ قبیله، محور مردم است، قدرت انگیزشی را برای کارمندان دارد. این کار گروهی را پایدار می کند و هم افزایی ایجاد می کند که منجر به نتایج عملکرد بالاتر می شود. در مقابل، فرهنگ سلسله مراتبی ناهنجاری های ساختاری را ایجاد می کند و باعث می شود سازمان به سرعت یک تنظیم داخلی را انجام دهد و سریعا به تغییرات در محیط بیرونی، پاسخ دهد. بنابراین، ما انتظار داریم که فرهنگ سلسله مراتبی با عملکرد MFI، ارتباط داشته باشد.

...

فرهنگ و عملکرد سازمانی

فرهنگ توسط اعضای اکثر اعضای سازمان به اشتراک گذاشته می شود و چگونگی ارتباط شرکت با محیط داخلی و خارجی خود را در جستجوی راه حل برای نگرانی های سازمان مانند عملکرد و بقا تعیین می کند.

(Fellows and Liu 2013) استدلال نمودند که فرهنگ باعث ایجاد رفتار و به نوبه خود، رفتار در نتیجه فرهنگ را تغییر می دهد، یادگیری توسط اعضای سازمان را ارتقا می بخشد و از این رو، تولید پاسخهای جدید به سوالات عملکرد محور را که شرکت با آن روبرو است، به دنبال دارد. با استفاده از پارادایم اثبات گرا، مطالعه حاضر، فرهنگ را به عنوان شبکه پیچیده ای از مفروضات، ارزش ها و مصنوعات اساسی توصیف می کند که هویت یک سازمان را توصیف می کند. فرهنگ یک سازمان با سبکهای غالب رهبری ، ارتباطات ، فرآیندهای سازمانی ، ساختارها ، سیستمها و تعریف بی نظیر موفقیت در دیدگاههای سازمانهای خاص به تصویر کشیده شده است. ارزشها و باورها، ساختارها و سیستمهایی را ایجاد می کنند که در یک سازمان ایجاد می شوند و چگونگی رفتار مردم نسبت به یکدیگر را خلق می کند. در مقابل ، ساختارها و سیستمها روی نگرش اعضای سازمان تأثیر می گذارند.<